Zoek

Het begin

Op 26 oktober 1971 werd toneelvereniging ‘Elts Syn Rol’ opgericht. In de oude timmerschuur van familie De Vries aan de Buorren 115 werd een bestuur gevormd met als voorzitster Eelkje Kuperus-Hoekstra, secretaris werd Sijbe Knol, penningmeester Klaas Looijenga en algemeen adjunct werd Tjettje Miedema – Van der Zee. Na de oprichtingsvergadering werd besloten om in februari 1972 het toneelstuk “Do bist hurd, Sybrande” onder leiding van regisseur Heerke Steenstra in Hof van Holland op de planken te zetten. Steenstra zou tot en met 1984 nog 13 maal de toneelstukken van Elts Syn Rol regisseren. Tot zijn overlijden in juli 2000 heeft Steenstra de vereniging altijd met veel belangstelling gevolgd. Sijbe Knol nam de taak van Steenstra in september 1984 over en droeg in dat jaar het secretariaat over aan Froukje Meijer. Knol gaf tot en met 1993 leiding aan het toneeltalent van Berlikum. In 1994 was het dorpsgenoot Janneke Bergsma (nu bekend van o.a. Tryater en als regisseuse van iepenloftspullen) die de regie voor haar rekening nam met het stuk “Fjouwerspan”.

Als maar groter!

Vanaf 1995 zochten we een regisseur over de ‘grens’ en kwamen uit bij Rients Leijstra. Een Bilkert die  het klappen van de zweep in de toneelwereld kende. Onder zijn leiding deed Elts syn Rol weer een stap voorwaarts want er werden twee vaste ‘smynksters’ en twee vaste ‘kleanvrouwen’ aangesteld. Voorts wordt vanaf dan met professioneler materiaal gewerkt voor decor, licht en geluid.In 2002 neemt regisseur Rense Rotsma het stokje van Rients Leijstra over en hij deed dat met  het toneelstuk “Sil”, een legendarisch verhaal! Waar tot dit jaar er gemiddeld 2 voorstellingen werden gespeeld, door de overstelpende aanvragen van kaarten hebben we 5 avonden op de planken gestaan!

Tot het heden

Verenigingen krijgen het steeds lastiger om financieel het hoofd boven water te houden. Daarom is  besloten tot een verdergaande professionalisering door een aantal leden te benoemen in 2001 een “PR & Sponsoringcommissie”. Ook wij zijn genoodzaakt om een beroep te doen op het bedrijfsleven in en om Berlikum. Bedrijven en instellingen worden door de leden van de PR & Sponsoringcommissie benaderd voor een financiële bijdrage in ruil voor advertentieruimte in het jaarlijkse programmaboekje dat in Berlikum en Wier wordt verspreid. In 2004 is ook de Bouwcommissie officieel gevormd, dit om zo professioneel mogelijk met de opbouw, decoratie en licht en geluid voor de dag te komen. Sinds 2012 is er binnen de toneelvereniging gestart met het opzetten van jeugdtoaniel.

Ereleden en 40 Jarig jubileum

Op de algemene ledenvergadering van 25 mei 2004 zijn bij het vertrek van bestuurslid Froukje Meijer vier leden tot Erelid benoemd. Dit zijn Sijbe Knol, Gerrit de Boer, Froukje Meijer en Tettie Wiersma. Respectievelijke 23, 28, 29 en 20 jaar bestuurslid geweest. Tijdens het 40 jarig jubileum van Elts syn Rol in oktober 2011 zijn door de voorzitter van Stichting Amateur Toaniel Fryslan (STAF) de leden Gerrit de Boer, Mevr. Visser, Baukje Braaksma, Froukje Meijer en Holst Meijer met een gouden speldje en oorkonde bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren.

nl_NLDutch