Volwassentoneel
Jeugdtoneel

 • 2018-2019 De kat op learzens / Rianne Hoogeveen
 • 2018-2019 Lamelos / Rianne Hoogeveen
 • 2017-2018 Lang & Lokkich / Rianne Hoogeveen
 • 2017-2018 Nelis syn Lot / Janneke Bergsma
 • 2016-2017 Alice yn Wûnderlân / Eline de Vries
 • 2016-2017 TWA / Janneke Bergsma
 • 2015-2016 De heksen / Ant Hoekstra en Jantien Smits
 • 2015-2016 De tiid fan myn libben / Janneke Bergsma
 • 2014-2015 Romke & Jeltsje / Ant Hoekstra en Jantien Smits
 • 2014-2015 Wat binne wy moai fuort / Egbert Holl
 • 2013-2014 Dea gewoan / Ant Hoekstra en Jantien Smits 
 • 2013-2014 Hotel de Botel / Egbert Holl (zangcoach: Johan Hiemstra)
 • 2012-2013 Eelkjes net te leauwen ylusinaasjes / Ant Hoekstra en Jantien Smits
 • 2012-2013 Brutsen iis / Egbert Holl
 • 2011-2012 It lân fan IK / Ant Hoekstra, Jantien Smits
 • 2011-2012 Yn fleach oer it koeksnets / Egbert holl
 • 2010-2011 Suster yn saken / Sybe van der Ploeg
 • 2009-2010 Straf / Sybe van der Ploeg
 • 2008-2009 Groeten fan e Veluwe / Sybe van der Ploeg
 • 2007-2008 De hogerhuiszaak / Geer Fehling
 • 2006-2007 In Feint fan twa Masters / Geer Fehling
 • 2005-2006 ’N Pompstation / Rense Rotsma
 • 2004-2005 Yn é Hobbel / Rense Rotsma
 • 2003-2004 Treast mei suker en molke / Rense Rotsma
 • 2002-2003 Sil de strandjutter / Rense Rotsma
 • 2001-2002 In gast tefolle / Rients Leistra
 • 2000-2001 Kiezige Kronkels / Rients Leistra
 • Simmer 2000 Net te betelje sa’n Leadjitter / Rients Leistra
 • 1998-1999 Linker en de Rjochter / Rients Leistra
 • 1997-1998 Gewoan te gek / Rients Leistra
 • 1996-1997 Baron Pier / Rients Leistra
 • 1995-1996 Magnetron / Reints Leistra
 • Mei 1995 Rebecca / Jaap van Dijk
 • 1994-1995 Dubbelspul / Rients Leistra
 • 1993-1994 Fjouwerspan / Janneke Bergsma
 • 1992-1993 Tin om ‘e Buorlju / Siebe Knol
 • 1991-1992 Sa hat it sitten / Siebe Knol
 • 1990-1991 It heft yn hannen / Siebe Knol
 • 1989-1990 Gjin Bleat yn Eastersleat / Siebe Knol
 • 1988-1989 Wikselwurk / Siebe Knol
 • 1987-1988- It feintsje fan myn frou / Siebe Knol
 • 1986-1987 Toe mar Wolter / Siebe Knol
 • 1985-1986 As de iel rint / Siebe Knol
 • 1984-1985 Hoe riker, Hoe briker / Siebe Knol
 • 1983-1984 Bregenman te hier / Heerke Steensma
 • 1982-1983 Stelle op stand / Heerke Steensma
 • 1981-1982 Mei skeane eagen / Heerke Steensma
 • 1980-1981 Reboulje op Rispinge state / Heerke Steensma
 • 1979-1980 As it jild rinkelt / Heerke Steensma
 • 1978-1979 Lige is ek in fak / Heerke Steensma
 • 1977-1978 It heft yn hannen / Heerke Steensma
 • 1976-1977 Keardel út ien stik / Heerke Steensma
 • 1975-1976 Keamer to hier / Heerke Steensma
 • 1974-1975 Wikels op é douwe tille / Heerke Steensma
 • 1973-1974 Mei de komlimenten fan de Sjeik / Heerke Steensma
 • 1972-1973 Mefrou de Kaptein / Heerke Steensma
 • 1971-1972 Dou bist hurd Sybrande / Heerke Steensma